ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa Inwestycji.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest eRSbet Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 119, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-353-20-13,
 2. Jak można się z nami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?
  Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem rodo@ersbet.pl,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, realizacji umów, w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody,
  • w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego),
  • w celu zatrudniania pracowników, windykacji należności
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. Państwa Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych, usługi informatyczne. W przypadku powierzenia nadal jesteśmy Administratorem i odpowiadamy za bezpieczeństwo danych.
 5. Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione organom ścigania.
 6. Jak chronimy dane osobowe:
  Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.
  Chronimy Państwa dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.
 7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.